Zásady ochrany osobných údajov

Našej spoločnosti záleží na súkromí našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov a preto je ochrana Vašich osobných údajov jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary a služby ponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar, či poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov či poskytnutí služieb, ktoré ponúkame.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a spracúvať (v právnom postavení sprostredkovateľa) na základe poverenia a požiadavky našich zmluvných partnerov, konkrétne výrobcov motorových vozidiel, ktoré naša spoločnosť predáva. Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú aj niektoré informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov výrobcom v postavení prevádzkovateľa, pričom zároveň Vám odporúčame oboznámiť sa aj s obsahom pravidiel, zásad či iných informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov tohto prevádzkovateľa.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vás informujeme o tom:

 • Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

 • Na koho sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov
 • Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich získavame
 • Ako používame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
 • Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje a prečo
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje
 • Ako prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie
 • Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKOVAŤ

Ak nie je ďalej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

T.O.P. AUTO Bratislava, a. s.

Sídlo: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
IČO: 35 721 014
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1437/B
(„naša spoločnosť“, „my“)

Kontaktná osoba:

Ing. Andrea Kostolná
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
02/205 11 105
podnet_ou@topautobratislava.sk

NA KOHO SA VZŤAHUJÚ TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá nakupuje, alebo má záujem nakupovať tovary ponúkané našou spoločnosťou, resp. využíva alebo má záujem využívať služby poskytované našou spoločnosťou („Zákazníci“ a „Potenciálni zákazníci“),
 • akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá je oprávneným zástupcom/kontaktnou osobou Zákazníka (právnickej osoby) alebo Potenciálneho zákazníka (právnickej osoby) našej spoločnosti,
 • ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracúva za podmienok uvedených ďalej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov,
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.
 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A ODKIAĽ ICH ZÍSKAVAME

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli predávať tovar a poskytovať služby, ktoré ponúkame, a tiež na plnenie našich zákonných povinností a na ochranu oprávnených záujmov našej spoločností a tretích osôb. Väčšinu Vašich osobných údajov získavame priamo od Vás, keď prejavíte záujem o tovar či služby ponúkané našou spoločnosťou. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov, napríklad osobné údaje technickej povahy získavame zo zariadení, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam a zo súborov cookie. Rovnako ako väčšina iných webových stránok, naša technológia nám dáva vedieť, kedy a ako používate naše webové stránky, napríklad keď ste vyplnili formulár za účelom kontaktovania, či adresovania požiadaviek našej spoločnosti, či sa prihlásili pre odber noviniek.

Rozsah osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame, bude závisieť od toho, prečo ich potrebujeme. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania, alebo s ktorých poskytnutím ste vyjadrili svoj výslovný súhlas.

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie našej obchodnej alebo inej činnosti (predaj tovaru resp. poskytnutie našich služieb). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám predali tovar, či poskytli služby ponúkané našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy. Pokiaľ ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, nie ste povinný nám poskytnúť svoj súhlas, avšak v prípade, ak nám súhlas neposkytnete, nebudeme Vám môcť adresovať marketingovú komunikáciu, ktorá by pre Vás mohla byť zaujímavá.

Naša spoločnosť spracúva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska/miesta podnikania, dátum narodenia, rodné číslo, IČO

Kontaktné údaje

Meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaj o preferovanom komunikačnom kanáli

Marketingové údaje

Informácia o kúpených tovaroch a poskytnutých službách, informácia o daných opt-in súhlasoch so spracúvaním osobných údajov, špecifikácia vozidla, informácia o vlastníctve iných vozidiel, informácia o odbere noviniek, história adresovaných reklamných kampaní, údaje z testovacích jázd, prehľad ponúk

Údaje o vozidle

Identifikačné číslo vozidla (VIN), model, dátum kúpy, história opráv a pod.

Technologické údaje

Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov), informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení), súbory cookie

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Kategória spracúvaných údajov

Účel spracúvania

Právny základ spracúvania

Kontaktné údaje

Marketingové údaje

Údaje o vozidle

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme pre Vás mohli pripraviť a predložiť Vám ponuku našich tovarov alebo služieb.

Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – predzmluvný vzťah

(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Kontaktné údaje

Údaje o vozidle

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme Vás mohli kontaktovať v súvislosti s Vašimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa našich tovarov alebo služieb (napríklad v prípade, ak ste vyplnili niektorý z kontaktných formulárov zverejnených na webstránke našej spoločnosti – žiadosť o predloženie cenovej ponuky, žiadosť o testovaciu jazdu, servis, dodávka náhradných dielov).

Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – predzmluvný vzťah

(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Základné identifikačné údaje

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme Vám sprístupnili naše tovary a služby, t. j. na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovarov alebo poskytnutie služieb ponúkaných našou spoločnosťou (napr. kúpna zmluva, zmluva o výpožičke vozidla na účel predvádzacej/testovacej jazdy, zmluva o výpožičke náhradného vozidla a pod.), vrátane ich spracúvania na účel uskutočnenia rokovaní o uzatvorení zmluvy, prípadných zmien zmluvy a iných úkonov nevyhnutných na spravovanie zmluvného vzťahu, a najmä na účel plnenia povinností a záväzkov našej spoločnosti vyplývajúcich z takej zmluvy, vrátane dodania tovarov alebo služieb, poskytovania informácií o stave dodávky a pod.

Plnenie zmluvy

(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Kontaktné údaje

Marketingové údaje

Údaje o vozidle

Vaše osobné údaje využívame na marketingové účely, t. j. aby sme Vám mohli predkladať informácie o ponuke tovaru alebo služieb našej spoločnosti, novinkách, zľavových akciách, kampaniach, vernostných programoch či výhodných ponukách, a to prostredníctvom newslettra našej spoločnosti alebo správ zasielaných našou spoločnosťou elektronicky na mobilné zariadenia. Marketingová agenda našej spoločnosti tiež zahŕňa distribúciu firemného magazínu, organizovanie spotrebiteľských súťaží, kontaktovanie Zákazníkov a Potenciálnych zákazníkov pri príležitosti organizovania firemných promo akcií a iných obdobných udalostí.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Kontaktné údaje

Údaje o vozidle

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich reklamácií, sťažností, žiadostí, či podnetov, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Základné identifikačné údaje

Vaše osobné údaje využívame na účely plnenia našich zákonných povinnosti, najmä na účely vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov a uskutočnenia, či prijímania platieb.

Splnenie zákonnej povinnosti

(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)

Technologické údaje

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete vo Vyhlásení o súboroch cookie.

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so Zákazníkmi a Potenciálnymi zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti).  Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim Zákazníkom a Potenciálnym zákazníkom.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, Výrobcu, alebo tretích strán, ktoré zahŕňajú:

 • starostlivosť o potreby Zákazníkov a Potenciálnych zákazníkov;
 • propagáciu a predaj tovarov a služieb;
 • ochrana života, zdravia a majetku Zákazníkov, Potenciálnych zákazníkov a tretích strán;
 • sledovanie a kontrola predajných procesov, dodávky tovarov a služieb;
 • riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
 • ochranu a podporu obchodnej činnosti, kolegov, obchodných partnerov, zákazníkov;
 • udržanie a rozvoj obchodnej stratégie a konkurencieschopnosti;
 • výskum, vývoj, testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich, prieskum trhu, štatistické účely;
 • získanie nových zákazníkov a zmena Potenciálnych zákazníkov na Zákazníkov našej spoločnosti;
 • dosahovanie príjmov a zisku našej spoločnosti.

Niektoré Vaše osobné údaje využívame len v prípade, ak nám poskytnete svoj výslovný súhlas. Máme záujem informovať Vás o ponuke tovaru alebo služieb našej spoločnosti, novinkách, zľavových akciách, kampaniach, vernostných programoch či výhodných ponukách, t. j. adresovať Vám marketingovú komunikáciu, ktorá je pre Vás relevantná a o ktorej si myslíme, že by Vás mohla zaujímať, a to v rôznych formách, vrátane organizovania spotrebiteľských súťaží. V takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním. Žiadosť o poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov bude jasná a špecifická tak, aby Vám poskytla primeraný základ pre rozhodnutie. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. V prípade, ak ste súhlasili s doručovaním newslettra, alebo inej formy marketingovej komunikácie, ale želáte si odhlásiť konkrétny newsletter alebo podobnú komunikáciu, riaďte sa prosím inštrukciami v príslušnej správe. V niektorých prípadoch môžete na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov resp. na zmenu predchádzajúcich nastavení využiť aj svoje zákaznícke účty alebo podobné služby.

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.  

Vaše osobné údaje zdieľame s výrobcom motorových vozidiel továrenskej značky, ktoré naša spoločnosť predáva. Niektoré Vaše osobné údaje spracúva výrobca v právnom postavení prevádzkovateľa, a to za podmienok podrobne špecifikovaných v ďalšej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a  v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu našej spoločnosti,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • vytvorenie prístupu k úhrade platieb, spracovanie platieb, bankové služby,
 • organizovanie prieskumov spokojnosti zákazníkov,
 • služby v oblasti organizovania spoločenských, propagačných a iných podujatí,
 • služby vedenia účtovníctva, audítorské služby, právne služby, archívne a registratúrne služby, iné odborné služby. 

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

Informácia o spracúvaní osobných údajov výrobcom

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov sa pojmom „Výrobca“ označuje nasledovná spoločnosť: INEOS Automotive Limited, spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese (registračné číslo 11201576), so sídlom  Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG, Spojené kráľovstvo – výrobca motorových vozidiel továrenskej značky INEOS. V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov Výrobcom, odporúčame Vám oboznámiť sa so Zásadami ochrany osobných údajov Výrobcu INEOS Automotive Limited tu.

Výrobca spracúva Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s kúpou tovarov Výrobcu alebo v súvislosti s využitím niektorých služieb vzťahujúcich sa k takým tovarom.

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsobom a prečo Výrobca používa Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov Výrobcom. Výrobca spracúva v prípadoch uvedených v tejto časti Vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa.

Kategória spracúvaných údajov

Účel spracúvania

Právny základ spracúvania

 

Základné identifikačné údaje

Marketingové údaje

Údaje o vozidle

 

 

Výrobca spracúva Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete našej spoločnosti na účely spravovania vzťahov so zákazníkmi, vybavenia požiadaviek o predloženie ponúk tovarov a služieb, ďalej na účel predaja vozidiel/dielov/príslušenstva/tovaru a asistencie zákazníkom a potenciálnym zákazníkom (vrátane servisu, záručných záležitostí a zvolávacích akcií).

 

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Ochrana životne dôležitých záujmov (zvolávacie akcie)

(čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia)

Základné identifikačné údaje

Marketingové údaje

Údaje o vozidle

Výrobca tiež môže získavať a spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak navštívite webstránku Výrobcu a vyplnením niektorého z on-line formulárov zverejnených na webstránke Výrobcu požiadate napr. o predloženie cenovej ponuky alebo o poskytnutie služby. Výrobca môže následne takto získané osobné údaje zdieľať  navzájom alebo s našou spoločnosťou, aby sme mohli vyhovieť Vašej požiadavke.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Kontaktné údaje

Marketingové údaje

Údaje o vozidle

Aby ste mali zabezpečený priamy prístup k relevantným informáciám týkajúcich sa vlastníctva vozidla, jeho servisu, ako aj kampaní, ponúk, či vernostných programov, Výrobca spracúva Vaše osobné údaje na marketingové účely. Výrobca Vám tak môže predkladať informácie o ponuke tovarov alebo služieb, novinkách, zľavových akciách, kampaniach, vernostných programoch či výhodných ponukách. Výrobca v tejto súvislosti môže spracúvať aj Vaše prípadné odpovede a reakcie na adresovanú marketingovú komunikáciu, údaje o Vašej nákupnej histórii, a to na štatistické účely a tiež na vykonávanie profilovania, aby ste mohli dostávať relevantnú a kvalitnú marketingovú komunikáciu a za účelom zlepšenia svojej marketingovej komunikácie.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Kontaktné údaje

Marketingové údaje

Údaje o vozidle

Výrobca využíva Vaše osobné údaje za účelom vykonávania prieskumov spokojnosti, t. j. aby Vás mohol kontaktovať za účelom zisťovania spokojnosti s dodanými tovarmi alebo službami.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Kontaktné údaje

Marketingové údaje

Údaje o vozidle

Výrobca spracúva Vaše osobné údaje na štatistické účely, t. j. na vypracúvanie štatistík predaja, odbytu a iných, a tiež na účely výskumu a vývoja nových tovarov a služieb, zlepšovania výkonu, kvality a bezpečnosti vozidiel, podpory a rozvoja obchodnej a podnikateľskej činnosti.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Kontaktné údaje

Údaje o vozidle

Výrobca Vaše osobné údaje spracúva, aby sa mohol podieľať na riešení Vašich reklamácií, sťažností, žiadostí, či podnetov, uplatňovaní práv a právnych nárokov, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše motorové vozidlo tiež môže automaticky zhromažďovať údaje vzťahujúce sa k vozidlu a k jeho okoliu, predovšetkým technickej povahy a nie priamo sa vzťahujúce k Vašej osobe. Tieto údaje („Údaje zaznamenávané vozidlom“) sú obvykle spojené s VIN vozidla a preto je za určitých okolností možné ich spojiť s Vašou osobou. Údaje zaznamenávané vozidlom zahŕňajú:

 • bezpečnostné údaje (napr. či sa spustili airbagy, či sú zamknuté dvere a zatvorené okná a pod.),
 • stav funkčnosti systému (motora, uzatváracieho ventilu, riadenia, bŕzd a pod.).
 • údaje o riadení vozidla (rýchlosť vozidla, používanie brzdového a plynového pedálu, pohyb volantu a pod.),
 • lokalizačné údaje (poloha vozidla v prípade nehody, a pod.),
 • údaje o okolí (vonkajšia teplota, fotografie a pod.).

Zhromažďovanie a využívanie Údajov zaznamenávaných vozidlom môže byť nevyhnutné pre výskum a vývoj tovarov, napr. zlepšenie kvality vozidiel a bezpečnostných vlastností, plnenie povinností zo záruky, či na plnenie zákonných požiadaviek. Údaje zaznamenávané vozidlom spracúva Výrobca ako prevádzkovateľ na uvedené účely na právnom základe ktorým je oprávnený záujem Výrobcu, resp. v niektorých prípadoch aj tretích strán, prípadne Váš výslovný súhlas.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a po dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov, najviac po dobu 10 (desať) rokov. V prípade, ak ste poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do odvolania Vášho súhlasu. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania plnenia našich zákonných povinností resp. preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

AKO PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Naša spoločnosť v zásade nerealizuje prenos Vašich osobných údajov mimo Európskej únie. V niektorých prípadoch môže Vaše osobné údaje prenášať mimo Európskej únie a/alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru Výrobca, avšak vždy len v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak neexistuje príslušné rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, uplatňujú sa štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov prijaté Komisiou EÚ, alebo tiež štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré prijal príslušný národný úrad na ochranu osobných údajov a schválila Komisia EÚ, ako vhodné záruky a prostriedky pre uskutočňovanie takýchto prenosov. V takom prípade budete informovaní o týchto zárukách a prostriedkoch a tiež uplatňovaných bezpečnostných opatreniach a tiež o tom, kde môžete získať kópiu týchto informácií.  

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo:

a.       kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;

b.       ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;

c.        ak sa osobné údaje spracúvajú na na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka.


2. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej  kontaktnej osobe uvedenej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. a. vyššie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. b. vyššie;
 4. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. a. vyššie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Všetky svoje práva si môžete uplatniť kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

ZMENA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste z času na čas navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Zásad ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme osobitne upozorniť, napríklad emailom.