Všeobecné obchodné podmienky pre ND a príslušenstvo

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. pre predaj náhradných dielov a príslušenstva

Článok I Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) upravujú nad rozsah kúpnej zmluvy práva a povinnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1437/B  ako Predávajúceho (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho, pri predaji voľných náhradných dielov a príslušenstva  na motorové vozidlá VOLVO (ďalej len „Tovar“ alebo „náhradné diely“), ak

  • kupujúci nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“), alebo
  • kupujúci koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“ alebo „odberateľ“)

Ak niektoré práva a povinnosti zmluvných strán nie sú upravené v kúpnej zmluve a v obchodných podmienkach, tieto sa spravujú:

  • v prípade spotrebiteľa – príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, tým nie sú dotknuté predpisy o ochrane spotrebiteľa,
  • v prípade odberateľa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tieto VOP sú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za Tovar kúpnu cenu. Kupujúci vyslovuje súhlas s týmito podmienkami okamihom podpisu objednávky. Akékoľvek zmena VOP je možná len po písomnom odsúhlasení osobami oprávnenými konať v mene Predávajúceho. Vysvetlenia alebo ústne podané informácie zo strany zamestnancov Predávajúceho sú nezáväzné, pokiaľ nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. 

Článok II Uzavretie kúpnej zmluvy

Na uzavretie kúpnej zmluvy sa používajú objednávkové formuláre Predávajúceho (ďalej aj ako „objednávka“). Kupujúci objednáva Tovar prostredníctvom Objednávky, ktorá musí obsahovať VIN číslo vozidla, pre ktoré je Tovar určený, presnú identifikáciu kupujúceho (v rozsahu pri fyzických osobách – nepodnikateľoch: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, pri fyzických osobách – podnikateľoch: meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH,  telefónne číslo, a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo) a presné určenie požadovaného druhu a množstva Tovaru. Objednávka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo tieto údaje budú nepravdivé,  je neplatná.

Riadne vyplnená objednávka podpísaná kupujúcim predložená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je potvrdenie objednávky povereným zamestnancom Predávajúceho.

Zmeny v obsahu kúpnej zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť Predávajúcim písomne potvrdené, inak sú neplatné. Zmenami pôvodný záväzok zaniká a je nahradený novým záväzkom, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté, že nový záväzok vzniká vedľa doterajšieho záväzku. Podmienkou platnosti dohody o zmene kúpnej zmluvy je, aby jej súčasťou bola dohoda strán o zmene doby v ktorej má Predávajúci svoj záväzok splniť (dodacej doby), ináč je dohoda neplatná.

Článok III Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpnou cenou Tovaru špecifikovaného v objednávke kupujúceho, určenou dohodou zmluvných strán, je cena uvedená v aktuálnom cenníku náhradných dielov Predávajúceho (tzv. cenníková cena) platnom v momente prijatia návrhu Predávajúcim, ak sa strany nedohodnú inak. Cenníkovou cenou sa rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), balenia, dopravy, kuriérskych služieb a iných príplatkov (energetický príplatok, poštovné atď.). Ak by výrobca v čase medzi prijatím objednávky a dodaním tovaru zvýšil cenu tovaru, je Predávajúci oprávnený jednostranne zvýšiť kúpnu cenu tovaru; v prípade, ak dohodnutá cena tovaru bude takto zvýšená o viac ako 5%, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je oprávnený pred uzatvorením kúpnej zmluvy požadovať od kupujúceho primeranú zálohu na kúpnu cenu, vrátane DPH a to až do výšky 100% kúpnej ceny objednaného Tovaru. V prípade, ak kupujúci požadovanú zálohu nezaplatí, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, resp. uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť.

Kúpna cena je splatná v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pred dodaním Tovaru, najneskoršie pri jeho prevzatí, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kúpna cena za Tovar sa považuje za uhradenú pripísaním na účet Predávajúceho uvedený na faktúre alebo jej zaplatením v hotovosti do pokladne Predávajúceho.

V prípade neuhradenia kúpnej ceny Tovaru riadne a včas, v lehote jej splatnosti, vznikne Predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z kúpnej ceny Tovaru za každý začatý deň omeškania. Predávajúci je v prípade omeškania kupujúceho s riadnou a včasnou úhradou kúpnej ceny oprávnený odoprieť odovzdanie Tovaru až do úplného uhradenia kúpnej ceny. Predávajúcemu zároveň vznikne právo objednaný Tovar na náklady kupujúceho uskladniť, s čím kupujúci výslovne súhlasí, pričom poplatok za uskladnenie Tovaru je 3,30 € za každý kus a za každý začatý deň uskladnenia.

V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu  ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorú mu Predávajúci určí, vznikne Predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z hodnoty Tovaru vrátane DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha, resp. čiastočne alebo úplne zaplatená kúpna cena  sa kupujúcemu nevracia a bez nároku na ich náhradu sa započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute. Nárok Predávajúceho na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.

Článok IV Dodanie Tovaru

Predávajúci dodá Tovar kupujúcemu v lehote, ktorú poverený zamestnanec vyznačí na objednávke. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar naraz alebo formou čiastkových plnení, a kupujúci je povinný čiastočné plnenie prevziať.

Dodanie Tovaru je podmienené dostupnosťou Tovaru u príslušného výrobcu. V prípade nedostupnosti Tovaru, okolností  vis maior, omeškania dodávok od dodávateľov a subdodávateľov, alebo v prípade existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Predávajúci oprávnený predbežnú lehotu dodania Tovaru predĺžiť , o čom sa zaväzuje kupujúceho upovedomiť a oznámiť mu novú predpokladanú lehotu dodania na telefónnom čísle uvedenom na objednávke, prípadne na inom, kupujúcim uvedenom kontakte (fax, mail). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, že takéto omeškanie sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností Predávajúceho z  kúpnej zmluvy a kupujúcemu tak nevznikne právo od zmluvy odstúpiť, ani nárokovať si zákonné alebo dohodnuté sankcie. Kupujúci taktiež súhlasí s tým, že doba plnenia Predávajúceho sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Záväzok dodania Tovaru je splnený momentom, keď Predávajúci kupujúcemu oznámi, že Tovar je pripravený k prevzatiu a umožní kupujúcemu s Tovarom nakladať v mieste dodania. Za oznámenie sa považuje aj uvedenie termínu odberu v kúpnej zmluve.

Ak kupujúci neprevezme Tovar v dohodnutom termíne, Predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie Tovaru v sume 3,30 € za každý kus a za každý začatý deň uskladnenia.

V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný Tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bolo oznámené, že s ním môže nakladať, a strany sa nedohodnú na inom termíne prevzatia Tovaru, dostane sa kupujúci so splnením záväzku prevzatia objednaného Tovar do omeškania, čím Predávajúcemu vznikne právo objednaný Tovar na náklady kupujúceho uskladniť, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

Na základe uvedených skutočností dôjde medzi Predávajúcim a kupujúcim k vzniku zmluvy o skladovaní, pričom Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu skladné vo výške 3,30 € za každý kus a za každý začatý deň uskladnenia. Predávajúci je oprávnený odovzdať kupujúcemu Tovar až po úplnom uhradení skladného vyúčtovaného kupujúcemu na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.

V prípade, že kupujúci neprevezme Tovar ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorú mu Predávajúci určí, vznikne Predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z hodnoty Tovaru vrátane DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha, resp. čiastočne alebo úplne zaplatená kúpna cena  sa kupujúcemu nevracia a bez nároku na ich náhradu započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute. Nárok Predávajúceho na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.

Miestom dodania Tovaru je sídlo Predávajúceho.

Odvoz Tovaru si zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady. Kupujúci sa môže s Predávajúcim dohodnúť, že odvoz Tovaru zabezpečí Predávajúci na náklady kupujúceho, alebo že tovar bude dodaný prostredníctvom kuriérskej služby na náklady kupujúceho.  

Predávajúci nie je v omeškaní s plnením, ak je toto omeškanie zavinené prekážkami na strane kupujúceho.

Článok V Práva a povinnosti zmluvných strán pri prevzatí Tovaru

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s Tovarom aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bude mať preukázané, že kupujúci  zaplatil v plnej výške dohodnutú kúpnu cenu Tovaru.

Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí prezrieť, najmä skontrolovať jeho úplnosť a nezávadnosť. Ak má Tovar zjavné vady, je povinný na ne upozorniť Predávajúceho.

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v súlade s Čl. III týchto VOP.

Článok VI Nadobúdanie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva náhodnej škody

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších prípadne súvisiacich platieb Predávajúcemu.

Nebezpečenstvo škody na Tovare a tiež škody spôsobenej Tovarom (vrátane úrazu) prechádza na kupujúceho dňom prevzatia Tovaru kupujúcim. Ak však kupujúci neprevezme Tovar včas alebo odmietne jeho prevzatie bez platného právneho dôvodu, prechádza toto nebezpečenstvo na kupujúceho už v čase, keď mu Predávajúci umožní s Tovarom nakladať.

Článok VII Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Podmienky záruky sú upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, záručných podmienkach výrobcu, a/alebo týchto VOP, týmto nie sú dotknuté príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka  a zákona na ochranu spotrebiteľa.

Kupujúci plne zodpovedá za spôsob použitia Tovaru. Predávajúci nepreveruje vhodnosť použitia Tovaru.

Tovar má vady, ak nie je spôsobilý na použitie na účel, na ktorý je určený, a to najmä z dôvodu, že nezodpovedá záväzným technickým normám; použitie a funkčnosť tovaru sú podmienené používaním tovaru, resp. jeho montážou, výlučne s originálnymi alebo výrobcom schválenými dielmi pre daný typ vozidla. Vadou Tovaru nie je jeho poškodenie alebo vada, ktoré spôsobil kupujúci alebo tretie osoby po prevzatí Tovaru, najmä pri jeho preprave alebo nesprávnym používaním. Vadou nie je ani bežné opotrebenie Tovaru. O vadu Tovaru nejde ďalej vtedy, ak z povahy Tovaru vyplýva, že ide o spotrebný Tovar, a/alebo že  jeho životnosť je kratšia ako záručná doba.

Kupujúci je bezodkladne po zakúpení Tovaru povinný Tovar prezrieť, na účely zistenia jeho stavu, úplnosti a súladu s objednávkou. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu vadu Tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Vadu treba oznámiť osobne alebo písomne u Predávajúceho. Oznámenie musí obsahovať informáciu o tom, o akú konkrétnu vadu ide a ako sa prejavuje. V oznámení treba tiež uviesť, aké práva zo zodpovednosti za vadu Tovaru si kupujúci uplatňuje.

V rámci uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu vadný Tovar na účely jeho odborného posúdenia, a faktúru (pokladničný príjmový doklad). O prevzatí vadného Tovaru spíše Predávajúci s kupujúcim reklamačný protokol.  Právo zo zodpovednosti za vady zanikne, ak ho kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Ak sa preukáže, že Tovar, ku ktorému kupujúci uplatnil práva zo zodpovednosti za vady, nie je vadný, Predávajúci môže požadovať od kupujúceho úhradu skutočne vynaložených nákladov.

Článok VIII

  1. Zásady ochrany osobných údajov

12.1. Predávajúci T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35721014,  ako prevádzkovateľ,  je oprávnený  spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby na účely zmluvných  vzťahov súvisiacich s uzatvorením  kúpnej zmluvy, a to na dobu stanovenú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Kupujúci ako dotknutá osoba, prehlasuje, že boli voči nemu zo strany Predávajúceho v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnené všetky informačné povinnosti a bol riadne oboznámený so svojimi právami pri spracúvaní osobných údajov. 

12.3 Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.topautobratislava.sk  Ohľadom informácií o spracúvaní osobných údajov kupujúci môže Predávajúceho kontaktovať osobne priamo v jeho sídle, alebo písomne na adrese Predávajúceho alebo prostredníctvom emailu: podnet_ou@topautobratislava.sk 

12.4. Predávajúci je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje po dobu platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy, ako i po ukončení zmluvného vzťahu, pokiaľ je to nevyhnuté na dosiahnutie účelu spracovania. Doba archivácie stanovená osobitným právnym predpisom (zákon o účtovníctve), je 10 rokov.

Záverečné ustanovenia

T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. si vyhradzuje právo VOP zmeniť alebo doplniť. Úplné znenie Predávajúci zverejňuje na svojej internetovej stránke www.topautobratislava.sk

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.04.2020.